Czym jest MentAchilles?

Mentalny Achilles - Mentachilles

MENTACHILLES

Unikatowe narzędzie

MentAchilles jest unikatowym narzędziem szczególnie przydatnym jako kreator syntetycznego bilansu otwarcia organizacji – po zmianie kierownictwa lub przed nowymi zadaniami projektowymi o strategicznym znaczeniu.

MentAchilles służy do:

 • diagnozowania,
 • rekomendacji zmian oraz
 • ich wdrażania w

instytucjach, urzędach, organizacjach, firmach, zespołach – ukierunkowanych na doskonalenie własnego środowiska pracy.

Nowoczesna metodologia

Skuteczność MentAchillesa jest konsekwencją stosowania metodologii pozwalającej dotrzeć do istoty problemu. Dzięki temu działania naprawcze skupiają się na blokowaniu rozpoznanych procesów, a nie na łagodzeniu objawów, które w błędnych diagnozach rozpoznawane są jako przyczyny.

 

Minimalne obciążenie interesariusza

MentAchilles zaprojektowany został w ten sposób, aby minimalizować obciążenie czasowe osób zaangażowanych w diagnozę. Obciążenie zleceniodawcy obejmuje:

 • wypełnienie ankiety online (w czasie dogodnym dla diagnozowanego zespołu)
 • współpracę wybranych osób z Menedżerem MentAchillesa – w trakcie jednodniowej wizyty w firmie
 • omówienie wyników diagnozy ze zleceniodawcą

Optymalną formułą obecności MentAchillesa są jednodniowe warsztaty. Stwarzają warunki do merytorycznej rozmowy o anomaliach w środowisku pracy oraz ich faktycznych źródłach – tkwiących w sposobach myślenia.

Zazwyczaj już po omówieniu kilku pierwszych syndromów barier mentalnych, takich jak plemienność /dzielenie pracowników na swoich i obcych/ oraz syndrom czarownicy /szukanie sprawcy niepowodzenia -wśród obcych -zamiast przyczyny, pomimo ewidentnego braku winy zaniedbania lub innych tego typu okoliczności/ uczestnicy warsztatów proponują własne określenia na dostrzegane przez nich syndromy. Utrwala się tym samym główny efekt, o który chodzi w warsztatach: odpersonalizowanie myślenia problemowego czyli skupianie uwagi na sposobach myślenia, jako przyczynie niepożądanych zjawisk a nie na konkretnych osobach.

Dlaczego MentAchilles?

Przewaga MentAchillesa nad innymi narzędziami diagnostyki zasobów ludzkich polega na tym, że jest to jedyne na naszym rynku, skuteczne narzędzie badania sposobu myślenia zespołów realizujących wspólne cele. To właśnie w sposobie myślenia tkwi klucz rozwiązywania problemów, w tym także uciążliwych, z którymi nie radzi sobie skutecznie i trwale kadra zarządzająca, pomimo stosowania najnowszych technik i technologii masowo obecnych na rynku. Unikatowa metodologia identyfikacji sposobu myślenia zastosowana w MentAchillesie nie jest metodą psychologiczną.

Korzyścią natychmiastową warsztatów wykorzystujących MentAchillesa jest:

 • odpersonalizowanie problemów obecnych w zespole i utrwalenie sposobu myślenia ukierunkowanego na identyfikowanie przyczyn niepowodzenia oraz obecności problemów wymagających rozwiązania,
 • poprawa atmosfery w zespole obecnym na warsztatach,
 • zwiększenie poziomi identyfikacji pracowników z wprowadzanymi zmianami,
 • poprawa komunikacji w zakresie nazywania problemów oraz ścieżek ich blokowania lub eliminacji itd.

Trwałą korzyścią wyniesioną z warsztatów są umiejętności doskonalenia środowiska projektowego, opartego na monitorowaniu mentalnych uwarunkowań realizacji wspólnych celów. Umiejętności te – pozyskane przez pracowników oraz kadrę menedżerską – istotnie zwiększają potencjał organizacji w zakresie jej zdolności do zmian.

Stopniowalność produktu

MentAchilles jest produktem złożonym z modułów. Każdy stanowi odrębną całość, ułożoną w dwa kroki

 • krok pierwszy to diagnoza i rekomendacja zmian
 • krok drugi to zmiany wprowadzane samodzielnie lub z udziałem Zespołu MentAchillesa

Wybór wariantu zmian z udziałem Zespołu MentAchillesa otwiera harmonogram wdrażania zmian z wykorzystaniem: jednodniowych warsztatów dla zespołów pracowniczych i menedżerskich, coaching online, współpracę w zespołach projektowych.

 

Adresat

MentAchilles adresowany jest wprawdzie do organizacji o hierarchicznej strukturze, szczególnie spółek skarbu państwa, administracji oraz przedsiębiorstw państwowych, ale profil organizacji nie jest wyznacznikiem jego skuteczności. Z powadzeniem stosowany był w środowisku produkcji, w firmach konsultacyjno- edukacyjnych, NGO.

MentAchilles jest szczególnie przydatny jako kreator syntetycznego bilansu otwarcia organizacji  po zmianie kierownictwa lub przed nowymi zadaniami projektowymi.

Przykładowe rekomendacje

 

rekomendacje_CRM SA_ T_Wojewodzki

Rekomendacja PESA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *